Oudercommissie Tynaarlo

Oudercommissie BSO Tynaarlo

De oudercommissie van BSO De Klimop bestaat uit de volgende mensen:

– Bert van Wijk (voorzitter), vader van Ruben en Elin
– Annelies Klopstra, moeder van Vera, Karst en Hugo
– Bastiaan Sloots (ook in de COC), vader van Tirza, Ben, Marc en Feline
– Jolanda Bak, moeder van Judith
– Ellen Smit, moeder van Alex en Tim

Wat wij doen

De oudercommissie adviseert de clustermanager van Tynaarlo en is een spreekbuis voor de ouders. Via de oudercommissie hebben ouders inspraak in het beleid van de BSO in Tynaarlo. De oudercommissie komt 6-8 keer per jaar bij elkaar. Een deel van de vergadering is het  locatiemanagement aanwezig. Zij informeren ons over zaken die (gaan) spelen en die invloed hebben op de opvang van de kinderen. Bijvoorbeeld het pedagogisch beleidsplan voor de vestiging, het voedingsbeleid, en de groepsindeling en het gebruik van de ruimtes. Wij geven daar als ouders onze visie op en ons advies over. Verder denken we mee over de invulling van de ouderavonden en helpen we mee bij het zomerfeest. Jeroen van Onna is namens onze OC lid van de Centrale Oudercommissie van skidkinderopvang.

Oudercommissie en de wet

Tegenwoordig is een instelling voor kinderopvang verplicht om een oudercommissie te hebben. Die oudercommissie heeft adviesrecht op een aantal onderwerpen en recht op tijdige informatie over diezelfde onderwerpen.

Die onderwerpen zijn:
a) De uitvoering van het kwaliteitsbeleid met betrekking tot:
a. aantal kinderen per leidster
b. groepsgrootte
c. opleidingseisen beroepskrachten
d. inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding
b) Pedagogisch beleidsplan;
c) Voedingsaangelegenheden;
d) Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid;
e) Openingstijden;
f) Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van
de leden van de klachtencommissie;
g) Wijziging van de prijs van de kinderopvang.

Verder mag de oudercommissie ongevraagd advies geven. En mag uiteraard de instelling voor kinderopvang ook over andere onderwerpen de oudercommissie om raad vragen.

Meepraten?

We horen graag meningen van de ouders over het reilen en zeilen van de buitenschoolse opvang. Wat gaat goed, wat kan beter?
Nieuwe ideeën? Vertel het ons, dan kunnen wij ons werk als oudercommissie goed doen. Ouders van kinderen op de BSO ontvangen de notulen via de e-mail. Ook hangen de notulen van de laatste vergadering op het prikbord in de gang. Meer weten? Neem dan contact met ons op via: OC-Tynaarlo@skidkinderopvang.nl of spreek ons aan!
De oudercommissie is lid van BOinK, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en peuterspeelzalen. Zie www.boink.info